Om oss

Ein leiande lokal aktør

Åsen & Øvrelid AS er i dag ein leiande byggentreprenør i Sogn og Fjordane. Sidan 1996 har Åsen & Øvrelid AS stegvis utvikla seg frå å vere ein utførande entreprenør i tømrar- og betongfaget til å i dag være ein komplett totalentreprenør, som kan handtere alle typar byggeoppdrag, også store og komplekse totalentrepriser. Selskapet har i dag ein fast arbeidsstokk innan fagfelta tømrar-, betong-, mur/flis-, gartnar- og grunnarbeid, som tel ca. 95 personar. Hovuddelen av desse har fagbrev og lang røynsle. I tillegg utgjer funksjonærstaben 20 personar fordelt på prosjektleiarar, byggeplassleiarar og nødvendige støttefunksjonar. Alle tilsette kommuniserer på norsk.

Åsen & Øvrelid AS (konsern) har pr. i dag ei årsomsetting i overkant av 400 millionar kroner. Om lag 350 millionar er knytt til entreprenørdrift, resten kjem frå eigedom, hovudsakleg knytt til utvikling og sal av bustadar. Selskapet har i dag nokså jamn fordeling av offentlege og private kundar.

Åsen & Øvrelid har ein organisasjon som er spissa mot utvikling og produksjon av bygg, og utfører med eigne tilsette:

Vår evne til fleksibilitet og nytenking gjer oss til ei aktiv entreprenørverksemd i kontinuerleg utvikling, og vi har gjennom åra opparbeidd oss ein sentral posisjon i byggemarknaden i fylket. Firmaet ønskjer å halde på denne posisjonen og må difor vere budd på stadig nye utfordringar både frå byggherre, marknaden og styresmakter si side.

Vi har eit jamt og sterkt fokus på HMS og kvalitetsarbeid i verksemda. Les meir

Åsen & Øvrelid har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 3.

Historie

Åsen & Øvrelid AS vart grunnlagt som eit tømrarfirma i 1988 av Leif Arne Åsen og Helge Øvrelid. I 1996 vart det gjennomført ein fusjon med betongfirmaet Brødrene Sunde AS, eigd av Halvar og Stig Sunde. Desse fire er i dag likestilte eigarar og aktive i den daglege drifta. Dei utgjer òg, saman med tilsette-representantar, styret i bedrifta.

Fokus på trygge arbeidsplassar

Helse Miljø og Sikkerheit er grunnleggande element i vår daglege drift, og er alltid med heilt frå planleggingsfasen i prosjekta. Vi arbeider ut frå ei målsetting om null skadar, og har kontinuerleg fokus på å skape trygge og gode arbeidsplassar for alle som er involverte i våre byggeprosjekt. Det vert brukt betydelege ressursar for å skape eit godt arbeidsmiljø, og dette har gjeve oss vinst i form av låg «turnover» og lite sjukefråvær hjå våre tilsette. Vidare har vi stort fokus på å kvalitetssikre våre underleverandørar, for å sikre at alle som bidrar på våre byggeprosjekt har vilkår i samsvar med gjeldande regelverk.

Fokus på kvalitet

Åsen & Øvrelid AS har fokus på å levere rett kvalitet, til rett tid og avtalt pris. Med dette som utgangspunkt har vi utarbeidd eit eige kvalitetssystem som sikrar føreseieleg og dokumentert prosjektgjennomføring frå start til mål. Systemet si oppbygging er basert på ISO 9001: 2015. Systemet innheld og rutinar for styring av HMS så vel i prosjektering som i utføring, og sikrar prosjektgjennomføring på ein trygg og sikker måte for alle aktørar, og med minst mogleg påverknad på omgjevnadane. Systemet er heildigitalisert.

Kvalitetssystemet dannar grunnlag for vår sentralgodkjenning. Åsen & Øvrelid AS har i dag godkjenning for utføring av alle fag kl. 3, ansvarleg søkjar kl. 2, og prosjektering alle fag kl. 2.

Prosjektgjennomføring

Åsen & Øvrelid AS utfører i hovudsak sine prosjekt som total- eller hovudentreprise. Prosjektorganisasjonar vert forma og sett saman ut i frå storleik og kompleksitet på prosjektet. Vi har dei siste 8-10 åra gjennomført ei rekkje store prosjekt som totalentreprise, både for private og offentlige byggherrar. Dette har gjeve oss brei erfaring i prosjektstyring av komplekse prosjekt. Gjennom vårt kvalitetssystem styrer vi alle underentreprenørar og leverandørar slik at vi kvalitetssikrar og dokumenterer alle prosessar frå til ferdig produkt.

Samfunnsansvar

I tillegg til å være ein stor og trygg arbeidsgjevar ønskjer Åsen & Øvrelid AS å vere med og bidra tilbake til samfunnet i form av støtte til lag og organisasjonar. Støtta er i dag først og fremst retta mot organisasjonar innan aktivitet og idrett.